Pembinaan Jaya Zira Sdn Bhd

Pembinaan Jaya Zira Top Management

 

President – DATO’ HJ. ADI MUNAWAR BIN HJ. MD. DIN

Deputy President – DATUK DR HAJI BADERISHAM BIN HAJI JOLLY

Chief Operating Officer (COO) – MOHD. JOHARI BIN ASRIF (Contract & Procurement)

Chief Operating Officer (COO) – ZAMRI BIN MOHD. RAMLI (Project & Planning Division)

Chief Financial Officer (CFO) – HANIF BIN MOHD. BASIR

Senior Manager ( Contract & Procurement ) – ABDUL AZIZ BIN HARUN